Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

외국인근로자 한국어시험, 비공개 문제로 전환KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN CHO LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI THAY ĐỔI BẰNG NỘI DUNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG KHAI

국내에 취업하는 외국인근로자들의 한국어시험(EPS-TOPIK)이 공개 문제에서 비공개 문제로 출제 방식이 바뀐다.


Kỳ thi năng lực tiếng Hàn cho người lao động ngoài nước (EPS-TOPIK) đang tiến hành ở Hàn Quốc được thay đổi từ nội dung được ôn tập sang hình thức không được công khai


고용노동부와 한국산업인력공단은 한국어 우수자 선발을 위해 ‘고용허가제 한국어시험’을 공개문제 출제방식에서 비공개문제 출제방식으로 전환하고, 이에 맞춰 한국어 표준교재를 개발, 15개 송출국가에 보급한다고 31일 밝혔다.

Để tuyển những người đạt tiêu chuẩn tiếng Hàn, ngày 31 Bộ lao động và cơ quan phát triển nhân lực Hàn Quốc (HRD) đã cho biết rằng sẽ thay đổi nội dung được ôn tập sang hình thức không được công khai trong kỳ thi tiếng Hàn EPS. Đồng thời triển khai giáo trình tiếng Hàn chuẩn và cấp cho 15 nước có người xuất khẩu sang Hàn


외 국인근로자들이 국내 사업장에 취업하기 위해서는 반드시 고용허가제 한국어시험에 합격해야 한다. 한국어시험은 그동안 송출국가에 한국어를 공부할 수 있는 기반이 충분하지 않아 문제은행 방식으로 2000문제가 들어 있는 공개문제집에서만 출제해왔다.

Để xin việc trong các công xưởng, doanh nghiệp... ở Hàn Quốc, những lao động nước ngoài phải trúng tuyển kỳ thi năng lực tiếng Hàn EPS. Trong kỳ thi tiếng Hàn, vì việc căn bản học tiếng Hàn ở mỗi nước xuất khẩu trong thời gian qua không đầy đủ nên nội dung thi chỉ giới hạn trong 2000 câu hỏi ôn tập


고용부 관계자는 “한국어시험이 시행된 지 7년이 지나면서 송출국가에 세종학당 같은 한국어 교육기관이 많이 생겨 비공개 문제로 출제하기로 했다”고 설명했다.

Những người có liên quan trong Bộ lao động giải thích rằng " Kỳ thi tiếng Hàn đã được tiến hành 7 năm và đã có nhiều cơ quan đào tạo tiếng Hàn giống như trường Se Chong ở các nước xuất khẩu nên chúng tôi quyết định thay đổi nội dung thi với những câu hỏi chưa được công khai ôn tập"


현재 인력 송출국가 가운데 베트남, 태국 등 11개국에 33개소의 세종학당이 설치돼 있다.

Hiện tại có 33 trường Se Chong được thành lập ở 11 quốc gia như Việt Nam, Thái Lan... trong số các nước xuất khẩu lao động


표준교재는 6월부터 15개 송출국가에 제공되며, 고용허가제 홈페이지(www.eps.go.kr)를 통해 음성파일과 함께 내려 받아 사용할 수 있다. 비공개 문제는 올해 50% 출제되고 내년부터 100%로 확대될 예정이다.

Giáo trình chuẩn dự định sẽ được sử dụng thông qua trang web của EPS (
www.eps.go.kr). Những nội dung không được công khai dự định sẽ được sử dụng 50% trong năm nay và 100% từ năm tới


이태희 고용부 인력수급정책관은 “매년 20~30만명의 외국인이 한국어시험에 응시한다”면서 “이번 조치를 통해 외국인 근로

자의 한국어 능력을 향상시키고 한류를 확산시키는 데 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.

Trưởng bộ chính sách cung cấp nhân lực, Bộ lao động Lee Tae Hee đã nói " Mỗi năm có khoảng 200 ~ 300 ngàn người nước ngoài dự thi kỳ thi tiếng Hàn và chúng tôi mong đợi việc cải thiện tiếng Hàn của lao động ngoài nước và mở rộng trào lưu Hàn thông qua cơ cấu tổ chức, quản lý lần này"

(Sưu tầm) 

Các thí sinh đang chuẩn bị thi kỳ thi năng lực tiếng Hàn có thể làm quen với chương trình thi tiếng Hàn trên máy tính của phía Hàn Quốc bằng cách tham khảo và ôn luyện tại website : http://thitienghan.edu.vn/

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tổng cộng: